PROVOZNÍ ŘÁD

pro SLUNETA FITNESS, Jateční 1026/18, Ústí nad Labem

s účinností od 5.9.2011

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi provozovatelem Sluneta Fitness a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele  těmto návštěvníkům**.

 1. Návštěvník Slunety Fitness je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas (mimo viz bod 15).
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní posilovny nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostor posilovny bez řádně zaplaceného vstupného. Návštěvník má právo na náhradu vstupného, pokud nemůže čerpat služby z důvodu, které jsou na straně provozovatele. Náhrada vstupného se netýká případů: pokud došlo k indispozici na straně návštěvníka nebo z důvodu obecných událstí či vyšší moci.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našeho fitness centra nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Sluneta Fitness žádnou zodpovědnost.
 4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv, obuv (nikoli bos, ale s pevnou obuví) a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Slunety Fitness.
 5. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit do šatních skříněk. Za cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné věci odložené do skříněk v případě odcizení neručíme. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 6. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činky) a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze baru.
 7. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky fitnessu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 8. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru.
 9. V případě krádeže ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 10. Ve fitnessu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 11. Osobám mladším 12-ti let je vstup do posilovny zakázán, osobám ve věku 12-ti až 15-ti let je vstup do posilovny povolen  pouze v doprovodu rodičů. (mimo viz bod 12.)
 12. V případě, kdy zodpovědnost za osobu mladší 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Slunety Fitness, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a z posilovací plochy a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je pohyb osoby mladší 15-ti let po posilovně zakázán.
 13. Do prostor Slunety Fitness je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby posilovnu opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 14. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 15. Zakazuje se pod pokutou až 100 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů posilovny bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez vyjímky.
 16. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 17. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před ukončením provozní doby posilovny, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby centra.
 18. Při registraci návštěvníka do PC systému, souhlasí návštěvník s tím, že mu budou posílány informující emaily týkající se se změnami provozu Sluneta Fitness. Pokud návštěvník nesouhlasí s posíláním emailů, pošle email na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , že si nepřeje zasílat tyto emaily.